Thông báo

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021
Báo cáo kiểm toán 3 tháng chuyển đổi năm 2020
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018
Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán.
Báo cáo tài chính kiểm toán 2017
Báo cáo kiểm toán năm 2016
Báo cáo kiểm toán năm 2015
Bảng cân đối kế toán 6 tháng 2014
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng năm 2014
Báo cáo kiểm toán năm 2014
Báo cáo kiểm toán năm 2013
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng năm 2013
Bảng cân đối kế toán 6 tháng 2013
Báo cáo kiểm toán năm 2012
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng năm 2012
Bảng cân đối kế toán 6 tháng 2012
Báo cáo kiểm toán năm 2011
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng năm 2011
Bảng cân đối kế toán 6 tháng năm 2011
Báo cáo kiểm toán năm 2010
Báo cáo kết quả hoạt động KD năm 2010
Bảng cân đối kế toán năm 2010
Báo cáo kết quả hoạt động KD 6 tháng đầu năm 2010
Báo cáo hoạt động KD từ Quý 1 năm 2009 đến Quý 1 năm 2010
Báo cáo kết quả hoạt động KD Quý 1 năm 2010

Thông tin doanh nghiệp

  • Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT
  • Tên viết tắt: HPT VIETNAM CORPORATION
  • Trụ sở Công ty đặt tại số: Lô E2a-3 Đường D1, Khu Công nghệ Cao, Phường Long Thạnh Mỹ, TP.Thủ Đức, TP.HCM
  • Điều lệ công ty

Thông tin cổ phiếu HPT

Vốn điều lệ: 100,659,600,000 đ (Một trăm tỷ sáu trăm năm mươi chín triệu sáu trăm nghìn đồng)
Lịch sử của cổ phiếu: Thông tin về số lượng cổ phiếu, cổ tức của cổ phiếu HPT từ khi chuyển đổi thành công ty cổ phần đến nay xin vui lòng tham khảo tại Báo cáo thường niên.

Báo cáo thường niên

Đại hội cổ đông thường niên

Báo cáo tình hình Quản trị 6 tháng đầu năm 2023
Tờ trình về việc bầu cử HĐQT 2023 - 2028
Điều chỉnh bổ sung điều lệ
Quy chế bầu cử HĐQT BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028
Tờ trình bổ sung sửa đổi điều lệ
Tờ trình cổ tức 2022 - Kế hoạch cổ tức 2023
Tờ trình cổ tức 2022 bằng cổ phiếu
Tờ trình ESOP
Tờ trình kinh phí HĐQT và BKS
Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán
Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2023
Biên bản họp ĐHCĐ thường niên 2023
Tài liệu Đại hội cổ đông 2023
Dự thảo - Biên bản và Nghị quyết Đại hội 2023
Dự thảo phiếu bầu cử
Dự thảo - Tờ trình Đại hội cổ đông thường niên 2023
Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023
Phiếu biểu quyết
Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới 2023 - 2028
Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Nghị quyết đại hội
Biên bản họp đại hội
Phiếu biểu quyết
Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022
Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Biên bản họp đại hội
Nghị quyết đại hội
Toàn bộ tài liệu Đại hội cổ đông năm 2021
Tờ trình Đơn vị kiểm toán
Tờ trình Kinh phí hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát
Tờ trình Chỉnh sửa điều lệ Công ty
Tờ trình Phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ
Tờ trình Chi trả cổ tức năm 2019 – Kế hoạch cổ tức 2020
Tờ trình Phương án phân phối Lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020
Chương trình họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020
Tài liệu đại hội cổ đông 2020
Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông
Thông báo mời họp Đại hội cổ đông
Báo cáo của Ban kiểm soát
Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018
Tờ trình chi trả cổ tức năm 2018 - kế hoạch cổ tức năm 2019
Tờ trình kinh phí hoạt động HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019
Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán
Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông năm 2019
Biên bản họp Đại hội cổ đông
Thông báo mời họp Đại hội cổ đông
Tờ trình Đại hội cổ đông về việc bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát
Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán
Tờ trình kinh phí hoạt động HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018
Tờ trình chi trả cổ tức năm 2017 - kế hoạch cổ tức năm 2018
Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017
Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
Mẫu đề cử thành viên Ban kiểm soát
Mẫu đề cử thành viên Hội đồng quản trị
Mẫu SYLL
Mẫu ứng cử thành viên Ban kiểm soát
Mẫu ứng cử thành viên Hội đồng quản trị
Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông năm 2018
Thông báo Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.
Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016
Tờ trình chi trả cổ tức năm 2016 - kế hoạch cổ tức năm 2017
Tờ trình kinh phí hoạt động HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017
Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán
Tờ trình về phương án phát hành cổ phần tăng vốn Điều lệ
Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông năm 2017
Thông báo mời tham dự Đại hội cổ đông năm 2017
Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2016
Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015
Tờ trình chi trả cổ tức năm 2015 - kế hoạch cổ tức năm 2016
Tờ trình kinh phí hoạt động HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016
Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán
Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông năm 2016
Thông báo mời tham dự Đại hội cổ đông năm 2016
Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2016
Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015
Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2014
Tờ trình chi trả cổ tức năm 2014 - kế hoạch cổ tức năm 2015
Tờ trình chỉnh sửa điều lệ công ty
Tờ trình kinh phí hoạt động HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015
Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán
Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông năm 2015
Thông báo mời tham dự Đại hội cổ đông năm 2015
Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2014
Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2013
Tờ trình về việc giảm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 - 2018
Tờ trình chi trả cổ tức năm 2013 - kế hoạch cổ tức năm 2014
Tờ trình kinh phí hoạt động HĐQT và Ban kiểm soát năm 2014
Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán
Tờ trình về việc đầu tư vào khu công nghệ cao TP. HCM
Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông năm 2014
Thông báo mời tham dự Đại hội cổ đông năm 2014
Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên năm 2013
Tờ trình Đại hội đồng cổ đông v/v bầu thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát
Tổng hợp nội dung sửa đổi lần 3 Điều lệ Công ty
Tờ trình chi trả cổ tức năm 2012 và kế hoạch cổ tức năm 2013
Tờ trình bổ sung sửa đổi điều lệ
Tờ trình kinh phí hoạt động HĐQT và Ban Kiểm soát 2013
Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT
Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán
Mẫu đơn Ứng cử/ đề cử TV HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018
Mẫu đơn Ứng cử/ đề cử TV BKS nhiệm kỳ 2013-2018
Mẫu Sơ yếu lý lịch
Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông năm 2013
Thông báo mời tham dự Đại hội cổ đông năm 2013
Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2012
Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2011
Tờ trình chi trả cổ tức năm 2011 - kế hoạch tăng vốn điều lệ - kế hoạch cổ tức năm 2012
Tờ trình kinh phí hoạt động Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2012
Tờ trình bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2008 - 2013
Tờ trình về ủy quyền cho Hội đồng quản trị
Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán
Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2012
Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông năm 2012
Thông báo mời tham dự Đại hội cổ đông năm 2012
Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2010
Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2011
Tờ trình chi trả cổ tức năm 2010 - kế hoạch cổ tức năm 2011
Tờ trình thông qua việc thay thế 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2008 - 2013
Tờ trình kinh phí hoạt động Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2011
Tờ trình về hủy phát hành cổ phiếu để làm tròn vốn điều lệ
Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2011
Thông báo mời tham dự Đại hội cổ đông năm 2011
Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông năm 2011
Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2010
Nghị quyết ĐHCĐ thường niên
Tờ trình thay thế 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2008-2013
Tờ trình kinh phí HĐQT và BKS
Tờ trình chính sách phát hành cổ phiếu để làm tròn vốn điều lệ lên 60 tỷ đồng
Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ công ty
Tờ trình về việc thuê đất làm văn phòng trong khu chế xuất khu CN
Tờ trình thay đổi quy chế phát hành trái phiếu chuyển đổi
Tờ trình thay thế 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2008-2013
Tờ trình giảm số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2008-2013
Tờ trình giảm số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2008-2013
Nghị quyết ĐHCĐ thường niên
Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2008
Tờ trình kinh phí HĐQT và BKS
Tờ trình thay thế 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2008-2013

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Chị Huỳnh Thị Thanh Nga

Thành viên Ban kiểm soát