CBTT: Báo cáo kết quả giao dịch của cổ đông Hàn Nguyệt Thu Hương

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Hàn Nguyệt Thu Hương
- Mã chứng khoán: HPT
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 430,510 CP (tỷ lệ 5,20%) 
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQT 
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 15,075 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 15,075 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 445,585 CP (tỷ lệ 5,39%) 
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu
- Phương thức giao dịch: Thoả thuận
- Thời gian thực hiện giao dịch: 30/12/2020

Xem chi tiết tại LINK.