CBTT: Vv CBTT Nghị quyết HĐQT về việc sáp nhập công ty con

Công ty Cổ Phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT CBTT Nghị quyết số 122/19/NQ/HPT ngày 19/08/2019 về việc sáp nhập Công ty TNHH Công nghệ HPT vào Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT vào ngày 19/08/2019 tại đường dẫn http://www.hpt.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Chi tiết xem tại link.