CBTT: Nghị quyết HĐQT Vv tạm hoãn tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021 và tạm hoãn chi trả tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT CBTT Nghị quyết số 36/21/NQ/HPT ngày 06/07/2021 về việc tạm hoãn tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 và tạm hoãn chi trả tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT vào ngày 06/07/2021.

Chi tiết xem tại link.

Nghị quyết HĐQT Vv tạm hoãn tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021 và tạm hoãn chi trả tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt.