HPT thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu

Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán để trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu.

Nội dung cụ thể: 
Chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: 11% (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 11 cổ phiếu mới)
- Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: số cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo không vượt quá số lượng phát hành. Số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
Ví dụ: tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 1.107 cổ phiếu sẽ nhận được thêm (1.107 x 11% = 121,77 cổ phiếu). Do làm tròn xuống đến hàng đơn vị nên cổ đông A chỉ nhận được 121 cổ phiếu, phần cổ phiếu lẻ (0,77 cổ phiếu) sẽ được hủy bỏ.

- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại tại Phòng Tài chính – Công ty CP DVCN Tin Học HPT, Lô E2a-3, Đường D1, Khu Công nghệ cao, Phường Long Thạnh Mỹ, TP.Thủ Đức, TP.HCM, (giờ làm việc sáng từ 8h30 – 12h00, chiều từ 13h00 – 17h từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần) và xuất trình CMND/CCCD.

- Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 29/09/2023
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
- Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.

Xem chi tiết tại: Link