CBTT Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch và Phó chủ tịch HĐQT HPT nhiệm kỳ 2023-2028

Ngày 20/07/2023, HĐQT Công ty Cổ phần Dịch vụ Tin học HPT thống nhất việc bầu cử Chủ tịch Hội đồng và Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị như sau:
- Bầu ông Ngô Vi Đồng, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT nhiệm kỳ 2023 - 2028 kể từ ngày 20/07/2023
- Bầu bà Đinh Hà Duy Trinh, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT nhiệm kỳ 2023 - 2028 kể từ ngày 20/07/2023
- Bầu ông Đinh Hà Duy Linh, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT nhiệm kỳ 2023 - 2028 kể từ ngày 20/07/2023
Xem thêm chi tiết tại: link