CBTT: Vv Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018

Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT công bố thông tin Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2018.

Thông tin này được cập nhật trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/3/2019 tại đường dẫn www.hpt.vn - Mục "Quan hệ cổ đông".

Xin xem tại link.