CBTT: Vv báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020

Thực hiện thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính, Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT công bố thông tin tình hình quản trị công ty năm 2020.

Xem chi tiết tại LINK.