CBTT: Vv Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Ngày 24/09/2019, Công ty CP Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 08 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp ngày 20/09/2019, trong đó nội dung thay đổi như sau: 

Doanh nghiệp sáp nhập vào công ty: Công ty TNHH Công nghệ HPT, MSDN 0310665928.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của HPT theo đường dẫn http://www.hpt.vn – Mục “Quan hệ cổ đông để cổ đông truy cập và tham khảo.

Chi tiết xem tại link.