CBTT Vv tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 và tạm ứng cổ tức năm 2021

Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT công bố thông tin nghị quyết số 28/22/NQ/HPT ngày 020/6/2022 về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 và tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%. Ngày đăng ký cuối cùng là 22/06/2022.

Chi tiết xem tại LINK.