CBTT: Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 và chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT công bố thông tin Nghị quyết 24/19/NQ/HPT ngày 28/02/2019 về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 và chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt. Ngày đăng ký cuối cùng là 21/03/2019.

Chi tiết xem tại đây.