Thông báo mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi Quý Cổ đông công ty HPT,

Được sự chấp thuận của Hội đồng Quản trị, Ban Quản lý Cổ đông trân trọng thông báo đến toàn thể cổ đông về việc tổ chức “Đại hội cổ đông thường niên năm 2020“ như sau:

  1. Thời gian: 8h30, thứ Tư– 22/04/2020

  2. Địa điểm: Lô E2a-3, Đường D1, Khu Công nghệ cao, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, TP.HCM

  3. Nội dung:

  • Báo cáo của HĐQT và Ban TGĐ về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020.

  • Báo cáo của Ban kiểm soát về Báo cáo tài chính năm 2019.

  • Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và trích lập các quỹ.

  • Bổ sung, sửa đổi điều lệ công ty

  • Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông công ty.

Chi tiết thông báo xem tại link.