Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022

Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT công bố phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022:
1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty CP Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10,000 đồng
4. Mã chứng khoán: HPT.
5. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 9,084,101 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 8,928,441 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu quỹ: 155,660 cổ phiếu
8. Số cổ phần cổ phiếu dự kiến phát hành: 982.128 cổ phần.
9. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 9.821.280.000 đ (Tám tỷ, một trăm mười sáu triệu, chín trăm bốn mươi nghìn đồng chẵn)
10. Tỷ lệ phát hành: 11% 
11. Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:11 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 10 cổ phiếu mới)
12. Vốn điều lệ sau khi phát hành dự kiến: 100.662.290.000 đồng
13. Nguồn vốn hợp pháp để trả cổ tức bằng cổ phiếu: cổ phiếu trả cổ tức sẽ được phát hành từ nguồn Lợi nhuận sau thuế lũy kế của Công ty.
14. Ngày đăng ký cuối cùng : 27/09/2023
15. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Trong quá trình thực hiện việc phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ nếu có phát sinh cổ phiếu lẻ thì số cổ phiếu lẻ sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị để đảm bảo không vượt quá số lượng phát hành. Số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
Chi tiết xem tại: Link