CBTT Vv Báo cáo tài chính năm 2021

Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT công bố thông tin Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021.

Thông tin này được cập nhật trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/06/2022 tại đường dẫn www.hpt.vn - Mục Quan hệ cổ đông.

Xem chi tiết tại LINK.