CBTT Vv Thay đổi Nội dung đăng ký doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT đã được Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ngày theo giấy xác nhận ngày 05.10.2022.

Chi tiết xem tại LINK.