CBTT: Vv ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021 và tạm ứng cổ tức năm 2020

Công ty CP Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021 và tạm ứng cổ tức năm 2020.
Ngày đăng ký cuối cùng là 08/06/2020.


Xin xem chi tiết tại LINK.