Thông báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi Quý Cổ đông công ty HPT,

Được sự chấp thuận của Hội đồng Quản trị, Ban Quản lý cổ đông trân trọng thông báo đến toàn thể cổ đông về việc tổ chức “Đại hội cổ đông thường niên năm 2018“như sau:
1.     Thời gian: 8h30, thứ Tư– 18/04/2018
2.     Địa điểm: Tầng 9, Tòa nhà Paragon, Số 03 Nguyễn Lương Bằng, Quận 7, TPHCM
3.     Nội dung:
- Báo cáo của HĐQT và Ban TGĐ về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2018.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về Báo cáo tài chính năm 2017.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và trích lập các quỹ.
- Bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông công ty.

Do nhiệm kỳ 2013-2018 của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT đã hết, Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 sẽ tiến hành bầu Thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới 2018-2023. Nếu Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện có yêu cầu ứng cử/đề cử người vào HĐQT và BKS, vui lòng gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử đến Ban Cổ đông trước 17 giờ ngày 13/04/2018.


Chi tiết thông báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018. [Download tại đây]

Chi tiết thông báo về việc bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023. [Download tại đây]