Nghị Quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu

Công ty Cổ Phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT CBTT Nghị quyết số 82/17/NQ-HĐQT ngày 25/05/2017 về việc chi trả cổ tức 2016 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10%. Ngày đăng ký cuối cùng là 05/07/2017.

Chi tiết nghị quyết xin xem tại đây.