CBTT: Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông Hàn Nguyệt Thu Hương

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Hàn Nguyệt Thu Hương
- Mã chứng khoán: HPT
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 430,510 CP (tỷ lệ 5.20%) 
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQT 
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 15,075 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu
- Phương thức giao dịch: Thoả thuận
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 23/12/2020
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 23/01/2021

Xem chi tiết tại LINK