CBTT Vv Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Ngày 22/12/2022, Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 14 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp ngày 20/12/2022, trong đó nội dung thay đổi như sau: Tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT do phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021.

Chi tiết xem tại LINK.