CBTT Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức 2022 bằng cổ phiếu

Công ty Cổ Phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT CBTT Nghị quyết số 22/23/NQ-HĐQT ngày 21/08/2023 về việc chi trả cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 11% bằng cổ phiếu

Chi tiết xem tại: Link