CBTT: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2021 và tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT công bố thông tin Nghị quyết số 25/21/NQ/HPT ngày 13/05/2021 về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 và tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 7%. Ngày đăng ký cuối cùng là 08/06/2021.

Xem chi tiết tại LINK.