CBTT: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Công ty Cổ Phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT CBTT Nghị quyết số 30/20/NQ/HPT ngày 28/02/2020 về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020. Ngày đăng ký cuối cùng là 20/03/2020.

Chi tiết xem tại link.