CBTT: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019

Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT công bố thông tin Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.


Chi tiết xem tại link.