CBTT: Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Ngày 29.12.2020, Công ty Cổ phan Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh Nghiệp thay đổi lần thứ 12 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp ngày 25.12.2020, trong đó nội dung thay đổi về số điện thoại công ty như sau:

- Số điện thoại cũ: 028 - 54123400
- Số điện thoại mới: 028 - 38266206

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Xem chi tiết tại LINK.