CBTT: Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức 2019 bằng tiền mặt và cổ phiếu

Công ty Cổ Phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT CBTT Nghị quyết số 60/20/NQ-HĐQT ngày 29/05/2020 về việc chi trả cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 5% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu. Ngày đăng ký cuối cùng là 06/07/2020.

Xem chi tiết  tại link.