CBTT: Vv Thay đổi kỳ kế toán của doanh nghiệp

Ngày 25/12/2019 Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT công bố thay đổi kỳ kế toán năm 2020 và những năm tiếp theo của Công ty . Cụ thể: Chuyển đổi kỳ kế toán năm dương lịch: Từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 hàng năm thành kỳ kế toán từ 01/04 đến 31/03 của năm sau.

Lý do thay đổi: Để phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế của doanh nghiệp.

Chi tiết xem tại link.