Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2011 bằng cổ phiếu

HĐQT Công ty CP Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT thống nhất thông qua phương án chi trả cổ tức đợt 2 năm 2011 bằng cổ phiếu như sau:

  1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty CP Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT
  2. Mã chứng khoán : HPT- UPCOM.         
  3. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng.
  4. Loại chứng khoán phát hành: cổ phiếu phổ thông
  5. Phương thức phát hành: phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2011
  6. Tỷ lệ phát hành: 15% (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 15 cổ phiếu mới)
  7. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu trả cổ tức. (Cổ phiếu quỹ (nếu có) sẽ không được thực hiện quyền).
  8. Nguồn phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: từ lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối.
  9. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/07/2012