Ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch của Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT (MCK:HPT)

  • Căn cứ Thông báo số 947/TB-SGDHN  ngày 11/09/2020 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

  • Căn cứ Quyết định số 459/QD-SGDHN ngày 03/09/2020 của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung

  • Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán bổ sung số 25/2010/GCNCP-VSD-4 ngày 21/08/2020 của Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT trân trọng thông báo ngày giao dịch bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội với các thông tin chi tiết như sau:

  • Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

  • Mã chứng khoán: HPT

  • Mệnh giá chứng khoán: 10.000 đồng/cổ phiếu

  • Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch bổ sung: 737,717 cổ phiếu (Bảy trăm ba mươi bảy nghìn bảy trăm mười bảy cổ phiếu)

  • Tổng trị giá chứng khoán đăng ký giao dịch bổ sung theo mệnh giá: 7,377,170,000 đ (Bảy tỷ ba trăm bảy mươi bảy triệu một trăm bảy mươi nghìn đồng)

  • Ngày giao dịch bổ sung: Thứ Ba, ngày 22/09/2020


Thông tin chi tiết xem tại LINK.