CBTT: V/v Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Công ty Cổ Phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT CBTT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

Ngày đăng ký cuối cùng là 20/03/2020.


Chi tiết xem tại link.