HPT thông báo thay đổi nhân sự

HPT xin thông báo thay đổi nhân sự 
Xem chi tiết tại: Link