CBTT Vv báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

Công ty CP Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT công bố báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 như sau.

  1. Số lượng cổ phiếu đã phân phối: 811.496 cổ phiếu
    • Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ : 811.496 cổ phiếu cho 526 cổ đông
    • Số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: 198 Cổ phiếu (số cổ phiếu này sẽ bị hủy bỏ).
  2. Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 25/11/2022) : 9,084,101 cổ phiếu, trong đó:
    • Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 8,928,441 cổ phiếu
    • Số lượng cổ phiếu quỹ: 155.660 cổ phiếu
Chi tiết xem tại LINK.