CBTT Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh - Lần 16

Ngày 15/11/2023, Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 16 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp ngày 13/11/2023, trong đó nội dung thay đổi như sau: Tăng vốn điều lệ của công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT do phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2022, cụ thể:
  • Vốn điều lệ trước khi phát hành: 90,841,010,000 đồng
  • Vốn điều lệ sau khi phát hành: 100,659,600,000 đồng
Xem thêm chi tiết tại: link