Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết

Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết

Xem chi tiết tại: Link