CBTT về Báo cáo tình hình Quản trị công ty năm 2022

Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT công bố thông tin về Báo cáo tình hình Quản trị công ty năm 2022 bao gồm: Các cuộc họp, Hoạt động giám sát, Hoạt động các tiểu ban, Các nghị quyết/ quyết định của HĐQT.

Ngoài ra báo cáo còn bao gồm thông tin về Ban kiểm soát, Ban điều hành, Đào tạo về quản trị công ty, Giao dịch cổ phiếu và Các hoạt động có liên quan khác.

Chi tiết xem tại LINK.