Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT.

- Mã chứng khoán: HPT
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10,000 đồng
- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/06/2022

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nói trên bằng bản cứng (hard copy) và file mềm (soft copy) đến địa chị email đăng ký: [email protected][email protected].

Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 và tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2021.

Xem chi tiết tại LINK.