CBTT: Vv ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019

Công ty CP Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt và cổ phiếu.
Ngày đăng ký cuối cùng là 22/07/2020.
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Xin xem chi tiết tại LINK.