Thông báo công văn xác nhận của UBCKNN về Báo cáo Kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của HPT

Ngày 16/10/2023, công ty HPT nhận được Công văn xác nhận của UBCKNN về Báo cáo Kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của HPT

Xem chi tiết tại: Link