CBTT: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2023 và tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt.

Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT CBTT Nghị quyết số 19/23/NQ/HPT ngày 19/05/2023 về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 và tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ 4%. Ngày đăng ký cuối cùng là 15/06/2023
Xem chi tiết tại: Link