CBTT: Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 và chi trả cổ tức năm 2017

Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT công bố thông tin Nghị quyết 25/18/NQ/HPT ngày 28/02/2018 về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 và chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%. Ngày đăng ký cuối cùng là 21/03/2018.

Chi tiết xem tại đây.