CBTT: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020

Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT công bố thông tin Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020. Thông tin được cập nhật tại mục Báo cáo tài chính.

Chi tiết xem tại link.