CBTT Nghị quyết HĐQT Vv chi trả cổ tức 2021 bằng cổ phiếu

Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT công bố thông tin Nghị quyết 32/22/NQ-HĐQT ngày 03.10.2022 về việc chi trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 10% bằng cổ phiếu.

Chi tiết xem tại LINK.