CBTT: Vv ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019

Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019 và tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt.

Ngày đăng ký cuối cùng là 21/3/2019.

Chi tiết tại link.