CBTT: Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT công bố thông tin về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng

Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT thông báo quyết định số 32/18/QĐBN - HPT và quyết định số 33/18/QĐBN - HPT ngày 28/03/2018 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm các ông/ bà theo danh sách bên dưới kể từ ngày 01/04/2018 như sau:

- Bà Nguyễn Thị Hồng Hải thôi kiêm nhiệm chức vụ Kế toán trưởng công ty HPT
- Bổ nhiệm ông Phùng Quốc Bảo giữ chức vụ Kế toán trưởng công ty HPT

Chi tiết xem tại đây.