CBTT Vv Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT công bố về việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành như sau.

Chi tiết xem tại LINK.