CBTT: Báo cáo kết quả giao dịch của cổ đông Đinh Hà Duy Linh

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đinh Hà Duy Linh
- Mã chứng khoán: HPT
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 417,674 CP (tỷ lệ 5,05%) 
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 20,000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 20,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 437,674 CP (tỷ lệ 5,29%) 
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu
- Phương thức giao dịch: Thoả thuận
- Thời gian thực hiện giao dịch: 29/12/2020

Xem chi tiết tại LINK.