CBTT: Vv phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019

Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019:

 1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty CP Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT

 2. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông

 3. Mệnh giá cổ phiếu: 10,000 đồng

 4. Mã chứng khoán : HPT.    

 5. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 7,534,888  cổ phiếu

 6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 7,379,228 cổ phiếu

 7. Số lượng cổ phiếu quỹ: 155,660 cổ phiếu

 8. Số cổ phần cổ phiếu dự kiến phát hành: 737,922 cổ phần.

 9. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 7,379,220,000 đ (Bảy tỷ ba trăm bảy mươi chín triệu hai trăm hai mươi nghìn đồng chẵn)

 10. Tỷ lệ phát hành:10% (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 10 cổ phiếu mới)

 11. Vốn điều lệ sau khi phát hành dự kiến: 82,728,100,000 đồng

 12. Nguồn vốn hợp pháp để trả cổ tức bằng cổ phiếu: cổ phiếu trả cổ tức sẽ được phát hành từ nguồn Lợi nhuận sau thuế lũy kế của Công ty.

 13. Ngày đăng ký cuối cùng : 22/07/2020

 14. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Trong quá trình thực hiện việc phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ nếu có phát sinh cổ phiếu lẻ thì số cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo không vượt quá số lượng phát hành. Số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

Thông báo chi tiết xin xem tại LINK.