CBTT Vv Tài liệu Đại hội cổ đông 2018

Dự thảo các tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã được công bố trên trang thông tin điện tử của HPT theo đường dẫn http://www.hpt.vn - mục "Quan hệ cổ đông" để cổ đông truy cập và tham khảo.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Chi tiết xem tại đây.