CBTT Vv Chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung

Ngày 03.01.2023, Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT nhận được quyết định số 892/QĐ - SGDHN ký ngày 30.12.2022 về việc chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu của Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán: HPT
- Mệnh giá chứng khoán: 10,000 đồng/ cổ phiếu
- Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch bổ sung: 811,496 cổ phiếu
- Tổng trị giá chứng khoán đăng ký giao dịch bổ sung theo mệnh giá: 8,114,960,000 đồng

Xem chi tiết tại LINK.

Quyết định số 892/QĐ - SGDHN, xem chi tiết tại LINK.