Công bố thông tin: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016

II. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016 

III. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC NĂM 2016
1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty CP Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT
2. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng
4. Mã chứng khoán : HPT. 
5. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 6.864.201 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 6.708.541 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu quỹ: 155.660 cổ phiếu
8. Số cổ phần cổ phiếu dự kiến phát hành: 670.854 cổ phần.
9. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 6.708.541.000đ (Sáu tỷ bảy trăm lẻ tám triệu năm trăm bốn mươi mốt nghìn đồng chẵn)
Số: 106/17/CV-HPT

10. Tỷ lệ phát hành:10% (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 10 cổ phiếu mới)
11. Vốn điều lệ sau khi phát hành dự kiến: 75.350.551.000 đồng
12. Nguồn vốn hợp pháp để trả cổ tức bằng cổ phiếu: cổ phiếu trả cổ tức sẽ được phát hành từ nguồn Lợi nhuận sau thuế lũy kế của Công ty.
13. Ngày đăng ký cuối cùng : 05/07/2017
14. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Trong quá trình thực hiện việc phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ nếu có phát sinh cổ phiếu lẻ thì số cổ phiếu lẻ sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị để đảm bảo không vượt quá số lượng phát hành. Số tiền dư ra từ cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ được hoàn nhập vào phần thặng dư vốn cổ phần.

Xem chi tiết tại link.